Privatlivspolitik og generelle samhandelsbetingelserPrivatlivspolitik for Baier Scandinavia ApS,                                                                Birkerød  17. maj 2018Som kunde- og nyhedsmailmodtager behandler Baier Scandinavia ApS en række oplysninger om dig.Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Baier Scandinavia ApS oplyse dig om, hvordan BAIER SCANDINAVIA APS behandler dine data.BAIER SCANDINAVIA APS har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er kunde og nyhedsmailmodtager hos BAIER SCANDINAVIA APS.Det er vigtigt for os at understrege, at BAIER SCANDINAVIA APS alene behandler dine oplysninger til brug for bogholderi/administration, rådgivning og nyhedsmail.BAIER SCANDINAVIA APS videresælger aldrig oplysninger om dets kunder og kontaktpersoner til andre, ligesomBAIER SCANDINAVIA APS ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Baier Scandinavia ApS er dataansvarlig –  KontaktinformationBAIER SCANDINAVIA APS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som BAIER SCANDINAVIA APS har modtaget fra dig, og BAIER SCANDINAVIA APS sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.BAIER SCANDINAVIA APS kan kontaktes her:Baier Scandinavia ApSCVR 16 03 73 89Ulrik Sørbye Friis, ulrik@baier.dkTopstykket 29DK 3460   Birkerød45 942200

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlagetFormålet med behandlingen af dine personoplysninger hos BAIER SCANDINAVIA APS er administration, yde rådgivning og nyhedsmail. Denne administration omfatter:- orientering om BAIER SCANDINAVIA APS aktiviteter og nyhedsbreve.- håndtering af dine kundeoplysninger.- Ordrebekræftelser og fakturering- opbevaring af oplysninger med henblik til krav af SKAT, Erhvervsstyrelsen.Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne informere og handle med dig.Kategorier af personoplysningerBAIER SCANDINAVIA APS behandler personoplysninger om:Kunder og kontaktpersoner på nyhedsbrevlisten.Som udgangspunkt behandler BAIER SCANDINAVIA APS alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Deling af dine persondataBAIER SCANDINAVIA APS videregiver personoplysninger til følgende modtagere databehandlere: DYNATEAM A/S samt DYNATEAM IT Infrastruktur A/S, Bluegarden

Hvor får BAIER SCANDINAVIA APS dine personoplysninger fra?Personoplysningerne behandlet af BAIER SCANDINAVIA APS indhentes alene hos dig.Opbevaring af dine personoplysningerBAIER SCANDINAVIA APS opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde hos os, og i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt BAIER SCANDINAVIA APS måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil BAIER SCANDINAVIA APS dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål. Hvis ikke du er kunde men du ønsker at bliver ved med at modtage nyhedsbreve, kan BAIER SCANDINAVIA APS opbevare dine personoplysninger længere.Dine rettighederDu har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til BAIER SCANDINAVIA APS’ behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte BAIER SCANDINAVIA APS.Ret til at se oplysninger (indsigtsret)Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som BAIER SCANDINAVIA APS behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.Ret til berigtigelse (rettelse)Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.Ret til sletningI særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræfferKlage til DatatilsynetDu har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Baier Scandinavia ApS behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Revidering af privatlivspolitikkenBaier Scandinavia ApS opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som Baier Scandinavia ApS behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.baier.dk  

SamhandelsbetingelserGaranti

Hvis intet andet skriftligt foreligger, ydes der, ved salg af nye salgsgenstande, garanti i overensstemmelse med de for tiden gældende garantibestemmelser (jvf. Danske Købelov). Forandringer og forarbejdninger foretaget uden sælgers skriftlige samtykke. fritager sælger for ethvert ansvar.Enhver vare der ønskes erstattet iht. garantien, skal indsendes franko til sælgers adresse, hvorefter varen vil blive ombyttet, repareret eller krediteret såfremt reklamationen er berettiget. For brugte genstande ydes der ingen garanti, men mindre andet er fastsat på skriftlig ordreseddel. Driftstab og lignende erstattes ikke.


 


Priser

Såfremt det købte ikke leveres straks efter sælgers accept af ordre, tages der forbehold for prisstigninger i tilfælde af ændringer i leverandørpriser, afgifter, toldsatser og valutakurser m.v.I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med dankort, Visadankort, VISA, Visa Elektron, Mastercard, Maestro og JCB. Det er grbyrfrit at betale med betalingskort hos baier.dk Alle priser hos baier.dk - på web-adressen
http://www.baier.dk - er opgivet eksklusive dansk Moms. 

 


Leveringstider

Om opgivne leveringstider tages der forbehold for force majeure og alle forsinkelser som ligger uden for sælgers kontrol. Forsinket levering berettiger ikke køber til at kræve erstatning ud evt. udgåede produkter.


 


Levering

Køberen bærer den fulde risiko for varen fra det øjeblik, den overgives til forsendelse.


 


Returnering af varer

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Varer skal sendes franko til sælgers adresse og modtages kun ubeskadiget, i original ubrudt emballage og mod fradrag til dækning af leveringsomkostninger, administration m.v. på min. 20 %.


 


Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælger, indtil alle ydelser inkl. morarenter efter nærværende faktura/kontrakt/kontoudtog er betalt.


 


Retslige Dispositioner

Indtil ejendomsretten af det solgte er endeligt overgået til køberen i henhold til §6, gælder følgende:

1. Køberen er uberettiget til, uden sælges skriftlige samtykke at sælge, pantsætte, udlåne, eller udleje de købte effekter, ligesom disse ikke uden skriftligt samtykke må bringes uden for landets grænser.

2. Køberen er pligtig til at omgå det købte på omhyggelig måde og holde det i god og forsvarlig stand, hvilket sælgeren eller dennes repræsentant til enhver tid er berettiget til at forvisse sig om ved tilsyn.

3. Såfremt køber skifter bopæl, skal han omgående og skriftligt underrette sælger herom.

4. Køber er pligtig til at holde de købte genstande brand- og tyveriforsikrede for deres fulde værdi i et anerkendt forsikringsselskab.

5. Køberen bærer risiko for det købtes hændelige undergang eller beskadigelse


 


Misligholdelse

Er købesummen eller andre ydelser i henhold til nærværende faktura/ordreseddel ikke sælger i hænde senest 14 dage efter forfaldstid, eller træffer køberen ikke i rette tid foranstaltninger, hvorpå købesummens betaling beror, er hele den til enhver tid restsum med mulige renter, omkostninger etc. straks forfalden til skadesløs betaling. Restgælden er ligeledes straks forfalden til skadesløs betaling såfremt køberen skulle undlade at opfylde nogen af de af ham iht. punkt 7 påhvilende forpligtelser eller overtræde noget af de af ham givne påbud, såfremt køberen ved bestillingens afgivelse har givet urigtig erklæring om at være myndig, om at være rådig over sit bo, eller ikke under nogen form at drive handel med genstande som de kontrakten/fakturaen omhandlende, såfremt det solgte skulle gå tabt, og uden hensyn til om dette kan lægge køberen til last, såfremt det solgte ved køberens mangel på omhu eller ved køberens uforsvarlige behandling skulle forringes mere end tilfældet er ved normalt brug, såfremt køberen tager fast ophold i udlandet, såfremt det solgte skulle blive gjort til genstand for konfiskation eller beslaglæggelse, såfremt køberen bliver ude af rådighed over sit bo eller standser betalinger eller såfremt der skulle blive foretaget udlæg eller udpantning i det solgte.


 


Henstand

En af sælgeren ydet henstand med betaling skal ikke medføre nogen indskrænkning i sælgerens beføjelser i henhold til nærværende leveringsbetingelser.


 


Tilbagetagelse

Dersom køberen misligholder sine forpligtigelser i henhold til ovenstående leveringsbetingelser, er sælgeren berettiget til at tage det solgte tilbage i henhold til kreditkøbeloven.
Eksekution og lignende

Såfremt der skulle blive foretaget udlæg eller udpantning i det solgte, eller såfremt det det solgte måtte blive gjort til genstand for konfiskation eller beslaglæggelse, eller såfremt køberen standser sine betalinger, eller bliver ude af rådighed over sit bo, er køberen pligtig til utvetydigt at meddele vedkommende ret eller myndighed, at ejendomsretten er sælgers.


 


Meddelelsespligt til sælger

Endvidere er køberen i så tilfælde pligtig uopholdeligt at give sælger meddelelse om hvad der er sket. Bliver sælgers ejendom i nogen måde økonomisk berørt, har han regres-ret overfor køberen i fuldt omfang.


 


Værneting

Som værneting for afgørelse af eventuelle retstvister, der måtte opstå i anledning af nærværende handel, aftaler parterne i medfør af RPL:§247 sælgerens værneting. Dette værneting bevares, dersom sælger skulle have overdraget sine rettigheder til andre . I medfør af §226 stk. 2 aftaler parterne endvidere at lade sagen behandle ved byret, selvom den ifølge almindelige regler henfører under landsretten.


 


Gældens størrelse

Køber er indforstået med, at sælgeren såfremt denne måtte have eller får andre krav mod køberen for reparationer og andre foranstaltninger vedrørende det solgte end de ved nærværende handel opståede, er berettiget til forlods at anvende indbetalinger fra køberen til nedskrivning af denne handel uvedkommende fordringer. Enhver ordre optaget af sælgers repræsentanter er først gyldige, når ordren er accepteret fra sælgers side. Alle aftaler der ikke er indeholdt i nærværende ordreseddel / faktura er ugyldige.


 


Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre han har ansvaret for.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, medmindre skaden er forvoldt af sælgeren ved grov uagtsomhed.

Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.

Såfremt sælgeren bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i det omfang, at sælgerens ansvar er begrænset nærværende bestemmelse.
Fortrydelsesret: 

Baier.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. 

Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at  returnere varen.
 
EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Dette er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr


Ved ingivelse af klage skal der angives vores email: baier@baier.dk